Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:  177/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2020
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Vũng Tàu

VTU - TG - 55 - 2020

- Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Vũng Tàu

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vũng Tàu 10o20’06,3″ N 107o04’33,3″E 10o20’02,6″N 107o04’39,7″E

Căn cứ Báo cáo số 772/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 09/8/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc đèn chính Hải đăng Vũng Tàu bị sét đánh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Do đèn chính của đèn biển Vũng Tàu bị sự cố và đã tạm dừng hoạt động. Đèn phụ được đưa vào sử dụng thay thế với các đặc tính như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm: Tầm hiệu lực ánh sáng: 15,0 hải lý.
  2. Các đặc tính khác của đèn biển Vũng Tàu không thay đổi./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro

Về khu vực thi công sửa chữa tuyến cáp quang ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

Về việc Sà lan SG 3289 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “G” xác định vị trí xác tàu Golden Star bị cạn thuộc vùng biển tỉnh Bình Định và phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “N” xác định vị trí xác tàu New Oriental bị chìm thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên