Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS12÷AS17) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 187/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS12÷AS17) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 35 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H1” 10°46’42,2”N 106°42’27,2”E 10°46’38,5”N 106°42’33,6”E
“H4” 10°46’59,6”N 106°42’29,0”E 10°46’56,0”N 106°42’35,5”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 1350/2020/CV-ĐQM ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3; Báo cáo số 806/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 24/8/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ; số 913/BCP-XNKSHHMN ngày 24/8/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS12÷AS17) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí thiết lập của phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” đến vị trí mới, tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H1” 10°46’45,3”N 106°42’27,5”E 10°46’41,7”N 106°42’34,0”E
“H4” 10°46’58,1”N 106°42’29,8”E 10°46’54,4”N 106°42’36,3”E
  1. Các đặc tính khác của các phao báo hiệu nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, qua khu vực thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, giữ liên lạc thông suốt, chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS và hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TPHCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

–  Phòng: KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT

Độ sâu luồng Đồng Nai

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực bãi đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai