Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 47/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” luồng hàng hải Định An - Sông Hậu

TVH – TG – 06 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09°27’03,7’’N 106°29’00,0’’E 09°27’00,0’’N 106°29’06,4’’E
“5A” 09°26’52,3’’N 106°27’47,6’’E 09°26’48,7’’N 106°27’54,0’’E
“7” 09°26’39,5’’N 106°26’41,3’’E 09°26’35,8’’N 106°26’47,7’’E

Căn cứ các Văn bản số 225/CTBĐATHHTNB-KT ngày 20/3/2019; số 232/CTBĐATHHTNB-KT ngày 21/3/2019; số 234/CTBĐATHHTNB-KT ngày 22/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh các phao đoạn luồng cửa biển Định An, luồng hàng hải Định An – Sông Hậu; Báo cáo tọa độ số 361/BCP-XNKSHHMN ngày 21/3/2019; số 363/BCP-XNKSHHMN; số 366/BCP-XNKSHHMN ngày 22/3/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” trên đoạn luồng cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chi tiết như sau:

  1. Các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” thay đổi vị trí thiết lập, được thể hiện ở bảng như sau:
    • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09°26’30,1”N 106°28’15,7”E 09°26’26,5” N 106°28’22,1” E
“5A” 09°26’26,4”N 106°27’42,0”E 09°26’22,7” N 106°27’48,4” E
“7” 09°26’24,3”N 106°26’27,8”E 09°26’20,6” N 106°26’34,2” E
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên đoạn Định An thuộc tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu luồng sông Dinh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R3” thuộc công trình Xây dựng đường ống nước xả nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu