Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Núi Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 60A/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Núi Nai

KGG – TG – 02 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu: Đèn biển Núi Nai

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Núi Nai 10°22’00,7” N 104°26’33,8” E 10°21’57,1” N 104°26’40,2” E

Căn cứ Văn bản số 164/CTBĐATHHTNB-KT ngày 03/3/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hư hỏng thiết bị báo hiệu hàng hải đèn chính đèn biển Núi Nai và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Do đèn chính của đèn biển Núi Nai bị hư hỏng và đã ngừng hoạt động. Đèn dự phòng được đưa vào sử dụng thay thế với các đặc tính như sau:

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 10 giây (05s+ 2,0s + 0,5s + 7,0s = 10s);
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 10,0 hải lý.
  1. Các đặc tính khác của đèn biển Núi Nai không thay đổi.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước cảng Quốc phòng QK7

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng 50.000DWT, khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng container