Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “11” luồng hàng hải Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “11” luồng hàng hải Đồng Nai

ĐNA – TG – 08 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “11”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“11” 10°46’48,0”N 106°48’55,3”E 10°46’44,3”N 106°49’01,8”E

Căn cứ Văn bản số 310/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 16/4/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh vị trí phao báo hiệu hàng hải số “11” trên luồng hàng hải Đồng Nai; Báo cáo tọa độ số 442/BCP-XNKSHHMN ngày 16/4/2021 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “11” luồng hàng hải Đồng Nai như sau:

- Vị trí: Thay đổi vị trí thiết lập của phao báo hiệu hàng hải số “11” đến vị trí mới, có tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“11” 10°46’45,3”N 106°48’53,5”E 10°46’41,7”N 106°49’00,0”E
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan TG 15379 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số “16” luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng và vũng quay tàu dự án kho cảng xăng dầu K662-bến cảng xuất nhập xăng dầu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng PV Shipyard

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus