Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93”
luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

TVH – 02- 2012

Vùng biển:            Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng:            luồng Định An – Cần Thơ – đoạn Vàm Ô Môn.

Tên báo hiệu:       phao “93”.

Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

VN-2000

WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

93

10o05’43”4 N

105o43’50”1 E

10o 05’47”1 N

105o43’43”7 E

Căn cứ Công văn số 64/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 27/02/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc “báo cáo thiết lập hoàn thành hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng Định An Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn” và Báo cáo tọa độ số 125/BCP-XNKSHHMN ngày 27/02/2012 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ – đoạn Vàm Ô Môn được điều chỉnh tới vị trí có tọa độ như sau:

  1. Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

VN-2000

WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

93

10005’51”2 N

105044’38”7 E

10005’47”5 N

105044’45”1 E

  1. Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PTSC Phú Mỹ

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) trên sông Thị Vải