Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 61/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 19 – 2020

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°32’44,8”N 106°50’52,8”E 10°32’41,1”N 106°50’59,2”E
“S2” 10°32’59,0”N 106°50’53,3”E 10°32’55,3”N 106°50’59,8”E

Căn cứ Văn bản số 321/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 07/4/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh phao “S1”, “S2” khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu; Báo cáo tọa độ số 361/BCP-XNKSHHMN ngày 07/4/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chi tiết như sau:
  • Thay đổi vị trí thiết lập của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” đến vị trí mới, tọa độ được thể hiện ở bảng sau:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°32’43,9”N 106°50’46,1”E 10°32’40,2”N 106°50’52,5”E
“S2” 10°32’58,7”N 106°50’50,2”E 10°32’55,0”N 106°50’56,7”E
  • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.
  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, VQ2 và phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014