Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “32” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 13/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “32” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 05 – 2020

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “32”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“32” 10°32’37,8”N 107°01’22,5”E 10°32’34,2”N 107°01’28,9”E

Căn cứ Báo cáo số 51/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 21/01/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh phao BHHH “32” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải; Báo cáo tọa độ số 45/BCP-XNKSHHMN ngày 21/01/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “32” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí thiết lập của phao báo hiệu hàng hải số “32” đến vị trí mới, tọa độ được thể hiện ở bảng sau:

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“32” 10°32’36,3”N 107°01’22,8”E 10°32’32,7”N 107°01’29,3”E
  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Phục hồi hoạt động đèn chính Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp