Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “9” Luồng hàng hải Sông Dừa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 264/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “9” Luồng hàng hải Sông Dừa

HCM – TG – 58 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sông Dừa

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “9”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“9” 10°35’20,7”N 106°52’07,1”E 10°35’17,0”N 106°52’13,5”E

Căn cứ Văn bản số 1228/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 22/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh vị trí phao báo hiệu hàng hải số “9” Luồng hàng hải Sông Dừa; Báo cáo tọa độ số 1520/BCP-XNKSHHMN ngày 22/11/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “9” trên Luồng hàng hải Sông Dừa, chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí thiết lập của phao báo hiệu hàng hải số “9” đến vị trí mới, tọa độ được thể hiện ở bảng sau:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“9” 10°35’20,9”N 106°52’07,3”E 10°35’17,2”N 106°52’13,7”E
  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Sông Dừa theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “21”

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại lô 04-2 Thềm lục địa Việt Nam

Tàu BV 0775 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.