Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

HCM – TG – 10 – 2016

          Vùng biển:            Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:            Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải số “57”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “57” 10°39’55,3” N 106°47’43,2” E 10°39’51,6” N 106°47’49,7” E

Căn cứ báo cáo số 50/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 21/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và báo cáo tọa độ số 79/BCP-XNKSHHMN ngày 21/01/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, được điều chỉnh đến vị trí mới chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “57” 10°40’09,6” N 106°47’22,4” E 10°40’05,9” N 106°47’28,9” E

2. Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam

Về việc Sà lan SG 3289 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2021