Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – TG – 08 – 2018

  • Vùng biển:      Tỉnh Trà Vinh

- Tên luồng:              Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

- Tên báo hiệu:         Phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109”

            Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“107” 10°08’51,6” N 105°39’55,9” E 10°08’47,9” N 105°40’02,4” E
“109” 10°09’15,7” N 105°39’28,6” E 10°09’12,0” N 105°39’35,1” E

Căn cứ báo cáo số 133/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 01/02/2018 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc điều chỉnh hoàn thành phao “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ; Báo cáo tọa độ số 168/BCP-XNKSHHMN ngày 01/02/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, được điều chỉnh đến vị trí mới, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“107” 10°09’05,23”N 105°39’32,37”E 10°09’01,59”N 105°39’38,82”E
“109” 10°10’03,72”N 105°38’35,25”E 10°10’00,08”N 105°38’41,71”E

2. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Khu vực chuyên dùng : Thi công rải ống 26” từ KP 190.5 đến giàn Thiên Ưng, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1