Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5”

thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – TG – 04 – 2018

  • Vùng biển:      Tỉnh Trà Vinh

- Tên luồng:              Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

- Tên báo hiệu:         Phao báo hiệu hàng hải số “5”

            Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09°27’05,7” N 106°28’04,7” E 09°27’02,3” N 106°28’11,1” E

Căn cứ các báo cáo số 26/CTBĐATHHTNB-KT ngày 09/01/2018  của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc điều chỉnh hoàn thành phao “5” tại đoạn cạn ngoài cửa biển Định An, luồng Định An – Cần Thơ; Báo cáo tọa độ số 26/BCP-XNKSHHMN ngày 10/01/2018  của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “5” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, được điều chỉnh đến vị trí mới, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 09°27’03,7”N 106°28’59,9”E 09°27’00,1” N 106°29’06,4”E

2. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “5” không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và số “1” luồng hàng hải Sông Dinh thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III