Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 120/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 11 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý

BTN – TG – 08 – 2021

Vùng biển:     Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng:     Luồng hàng hải Phú Quý

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “5”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 10°30’12,6”N 108°57’00,6”E 10°30’08,9”N 108°57’07,1”E

Căn cứ Văn bản số 304/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 11/5/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc điều chỉnh 02 phao báo hiệu hàng hải số “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý; Báo cáo tọa độ số 556/BCP-XNKSHHMN ngày 10/5/2021 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Điều chỉnh vị trí phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “5” luồng hàng hải Phú Quý, chi tiết như sau:
  • Vị trí mới tọa độ được thể hiện ở bảng sau:
Tên phao báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5” 10°30’10,3”N 108°56’58,9”E 10°30’06,6”N 108°57’05,3”E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.
  1. Các đặc tính khác của phao BHHH nêu trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Phú Quý theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai.

Về khu vực thi công dự án thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Trần Đề, đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến vàm Nhơn Mỹ

Độ sâu khu nước trước Cảng Gò Dầu A

Độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu và luồng tàu ra/vào thuộc gói thầu số 8 – Dự án cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.