Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:   86/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

VTU – 28 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 40/CV-HL ngày 09/5/2020 của Công ty TNHH Hải Linh về việc công bố thông báo hàng hải thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Hải Linh sẽ tiến hành thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu, khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10031’24,97”N 107000’54,97”E 10031’21,29”N 107001’01,42”E
C2 10031’25,58”N 107000’56,34”E 10031’21,91”N 107001’02,78”E
C3 10031’27,09”N 107000’56,12”E 10031’23,42”N 107001’02,57”E
C4 10031’27,76”N 107000’56,64”E 10031’24,09”N 107001’03,08”E
C5 10031’30,31”N 107000’58,40”E 10031’26,64”N 107001’04,85”E
C6 10031’31,59”N 107000’59,23”E 10031’27,91”N 107001’05,68”E
C7 10031’31,97”N 107000’59,54”E 10031’28,29”N 107001’05,99”E
C8 10031’32,39”N 107000’59,79”E 10031’28,72”N 107001’06,24”E
C9 10031’30,33”N 107000’58,84”E 10031’26,66”N 107001’05,29”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Sà lan đặt cẩu, tàu kéo và canô.
  2. Thời gian thi công: 09 tháng (dự kiến bắt đầu kể từ ngày 10/5/2020).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Hải Linh ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thi công rải ống từ giàn Đại Hùng 2 đến giàn Thiên Ưng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam