Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021

TVH – 18 – 2022

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Đoạn luồng: Đoạn luồng biển; đoạn luồng kênh Tắt; đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố; đoạn luồng sông Hậu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021 như sau:

Liên danh Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tường Vy – Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai – Công ty TNHH Trục Vớt Song Thương – Công ty TNHH Cơ Giới Mỹ Dung – Công ty TNHH MTV Long Hải – Công ty Cổ phần Giao Thông Sài Gòn 99 sẽ tiến hành thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021, chi tiết như sau:

  1. Thời gian thi công: Dự kiến 97 ngày kể từ ngày 22/6/2022.
  2. Các phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan tự hành mở đáy và tàu kéo.
  3. Vị trí tiếp nhận chất nạo vét:

Khu vực tập kết chất nạo vét sử dụng cho công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021 có kích thước 1.0 km x 1.0 km (1.0 km2 = 100 ha), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ khép góc như sau:

Tên điểm Hệ tọa độ VN-2000

(kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30

Vĩ độ Kinh độ X (m) Y (m)
D5 09o 25′ 45.69″ N 106o 37′ 12.08″ E 1042831.30 623001.92
D6 09o 26′ 08.78″ N 106o 36′ 48.98″ E 1043538.30 622294.71
D7 09o 25′ 45.83″ N 106o 36′ 25.73″ E 1042831.10 621587.70
D8 09o 25′ 22.75″ N 106o 36′ 48.83″ E 1042124.09 622294.91
Tâm 09o 25′ 45.76″ N 106o 36′ 48.90″ E 1042831.20 622294.81

(Căn cứ văn bản số 5699/UBND-NN ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc vị trí nhận chìm chất nạo vét của công trình nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2021; Quyết định số 356/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2022 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021”; Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2022 về việc giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  1. Khu vực thi công nạo vét:

- Đoạn luồng biển: Từ phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “8” + 450 m đến phao BHHH số “10” + 320 m.

- Đoạn luồng kênh Tắt: Từ đăng tiêu BHHH số “11” + 710 m đến đăng tiêu BHHH số “22” + 330 m.

- Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: Từ đăng tiêu BHHH số “26” – 580 m đến phao BHHH số “44A” + 100 m

- Đoạn luồng sông Hậu: Từ phao BHHH số “44A” + 100 m đến phao BHHH số “48” – 950 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu khi qua các khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công, đơn vị điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật đoạn luồng khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải phục vụ dẫn tàu có trọng tải 160.000DWT vào cảng CMIT

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu