Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 47/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 12 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 1902/BQLDAGT-SRGĐ2 ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc thông báo hàng hải thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ tiến hành thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp, chi tiết như sau:

 1. Tên công trình: Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp năm 2018 -giai đoạn đầu kỳ.
 2. Khu vực thi công nạo vét:
 • Khu vực 1: Đoạn từ phao số “3” + 851m đến phao số “20”+1021m (Km+50+630 đến Km+32+000m).
 • Khu vực 2: Đoạn từ phao số “20”+1021m đến phao số “27” (Km+32+000 đến Km+23+105m).
 • Khu vực 3: Đoạn từ phao số “29”+435m đến phao số “37” + 555m (Km+20+137 đến Km+12+009).
 • Khu vực 4: Đoạn từ phao số “51”+37m đến phao số “67” + 835m (Km+4+715m đến Km-3-904m).
 1. Vị trí âu chứa tạm: Tọa độ các điểm khống chế âu chứa tạm, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1.     Âu chứa Ông Cường
OC-1 10°29’02,1”N 106°45’09,7”E 10°28’58,4”N 106°45’16,1”E
OC-2 10°29’02,4”N 106°45’10,6”E 10°28’58,7”N 106°45’17,0”E
OC-3 10°28’57,8”N 106°45’12,2”E 10°28’54,1”N 106°45’18,7”E
OC-4 10°28’57,5”N 106°45’11,3”E 10°28’53,8”N 106°45’17,7”E
2.     Âu chứa Gia Thuận 1
GT1-1 10°26’31,6”N 106°45’19,2”E 10°26’27,9”N 106°45’25,7”E
GT1-2 10°26’32,2”N 106°45’20,0”E 10°26’28,6”N 106°45’26,4”E
GT1-3 10°26’21,9”N 106°45’28,1”E 10°26’18,3”N 106°45’34,5”E
GT1-4 10°26’21,4”N 106°45’27,3”E 10°26’17,7”N 106°45’33,8”E
3.     Âu chứa Gia Thuận 2
GT2-1 10°26’13,0”N 106°45’35,2”E 10°26’09,4”N 106°45’41,6”E
GT2-2 10°26’13,7”N 106°45’35,9”E 10°26’09,9”N 106°45’42,4”E
GT2-3 10°26’09,9”N 106°45’39,2”E 10°26’06,3”N 106°45’45,6”E
GT2-4 10°26’09,3”N 106°45’38,4”E 10°26’05,7”N 106°45’44,9”E
4.     Âu chứa Đôi Ma 1
ÐM1-1 10°24’48,2”N 106°47’03,1”E 10°24’44,5”N 106°47’09,6”E
ÐM1-2 10°24’49,3”N 106°47’04,4”E 10°24’45,6”N 106°47’10,8”E
ÐM1-3 10°24’41,8”N 106°47’10,8”E 10°24’38,2”N 106°47’17,3”E
ÐM1-4 10°24’40,8”N 106°47’09,6”E 10°24’37,2”N 106°47’16,0”E
5.     Âu chứa Đôi Ma 2
ÐM2-1 10°24’34,9”N 106°47’10,6”E 10°24’31,2”N 106°47’17,0”E
ÐM2-2 10°24’35,8”N 106°47’11,9”E 10°24’32,1”N 106°47’18,4”E
ÐM2-3 10°24’29,2”N 106°47’16,7”E 10°24’25,5”N 106°47’23,1”E
ÐM2-4 10°24’28,2”N 106°47’15,3”E 10°24’24,6”N 106°47’21,8”E
 1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bụng và tàu kéo.
 2. Thời gian thi công: Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 30/6/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp, lưu ý tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho, Trung tâm VTS và hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét khu nước trước bến, vũng quay tàu, xây dựng bến cầu tàu Cảng thủy nội địa Vĩnh Tân

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Khu vực chuyên dùng : Thi công rải ống 26” từ KP 190.5 đến giàn Thiên Ưng, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai