Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

 VTU – 55 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 749/XNKSHHMN-KT, ngày 06/7/2014 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc thi công khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam sẽ tiến hành khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải cụ thể như sau:

  1. Phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn bởi các điểm tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10o20’20,0” N 107o02’12,1” E 10o20’16,3” N 107o02’18,6” E
B 10o20’19,9” N 107o02’15,3” E 10o20’16,2” N 107o02’21,8” E
C 10o20’16,7” N 107o02’15,3” E 10o20’13,0” N 107o02’21,8” E
D 10o20’16,7” N 107o02’12,1” E 10o20’13,0” N 107o02’18,6” E
  1. 2. Phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn bởi các điểm tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
E 10o19’47,1” N 107o03’39,6” E 10o19’43,4” N 107o03’46,1” E
F 10o19’47,1” N 107o03’42,9” E 10o19’43,4” N 107o03’49,4” E
G 10o19’43,9” N 107o03’42,9” E 10o19’40,2” N 107o03’49,4” E
H 10o19’43,9” N 107o03’39,6” E 10o19’40,2” N 107o03’46,1” E
  1. Thời gian dự kiến tiến hành khảo sát, rà quét chướng ngại vật tại khu vực phao BHHH “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải: Bắt đầu từ ngày 11/8/2015 đến ngày 12/8/2015 (02 ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng Vũng Tàu – Thị Vải đi cách xa khu vực khảo sát, rà quét chướng ngại vật có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8