Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét điều chỉnh vị trí nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét điều chỉnh vị trí nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng

VTU – 11 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 424/ĐĐN-TCg ngày 18/02/2021 (văn bản đến ngày 24/02/2021) của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc thi công nạo vét Điều chỉnh vị trí nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Khu vực thi công điều chỉnh nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10032’40,2”N 107001’23,7”E 10032’36,6”N 107001’30,2”E
V2 10032’44,6”N 107001’26,7”E 10032’41,0”N 107001’33,1”E
V3 10032’49,9”N 107001’26,5”E 10032’46,2”N 107001’32,9”E
V4 10032’54,1”N 107001’23,2”E 10032’50,4”N 107001’29,6”E
V5 10032’55,5”N 107001’18,1”E 10032’51,8”N 107001’24,5”E
V6 10032’53,7”N 107001’13,1”E 10032’50,0”N 107001’19,5”E
V7 10032’49,3”N 107001’10,1”E 10032’45,6”N 107001’16,5”E
V8 10032’44,0”N 107001’10,3”E 10032’40,3”N 107001’16,7”E
V9 10032’39,9”N 107001’13,6”E 10032’36,2”N 107001’20,0”E
V10 10032’38,4”N 107001’18,7”E 10032’34,7”N 107001’25,2”E

Phương tiện tham gia thi công gồm: tàu chở bùn tự hành, tàu đặt cẩu, tàu kéo.

Thời gian thi công dự kiến: 90 ngày kể từ ngày 19/02/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, lưu ý tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải VTU – 22 – 2015

Thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu vũng quay tàu và khu nước bến phao neo cảng Xăng dầu Vũng Rô

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “N1”, “N2” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a

Thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro