Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020

TVH – 06 – 2021

  • Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.
  • Đoạn cạn:     Đoạn luồng biển, Đoạn luồng kênh Tắt, Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố, Đoạn luồng sông Hậu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy – Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Trục vớt Song Thương – Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung – Công ty TNHH MTV Long Hải sẽ tiến hành thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020 chi tiết như sau:

  1. Các phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan tự hành mở đáy và tàu kéo.
  2. Vị trí tiếp nhận chất nạo vét:

Khu vực tập kết vật chất nạo vét sử dụng cho công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020 có kích thước 1.0km x 1.0km = 1.0km2 = 100Ha được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D1 09027’18,4”E 107037’21,7”N 09027’14,7”E 107037’28,1”N
D2 09026’55,4”E 107037’44,8”N 09026’51,7”E 107037’51,2”N
D3 09027’18,3”E 107038’08,0”N 09027’14,6”E 107038’14,4”N
D4 09027’41,4”E 107037’44,9”N 09027’37,7”E 107037’51,3”N

(Căn cứ theo các Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 261/GP-BTNMT ngày 30/12/2020 về việc cấp Giấy phép nhận chìm ở biển; số 3095/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2020 về việc giao khu vực biển của dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020)

  1. Khu vực thi công nạo vét:

- Đoạn luồng biển : Từ phao BHHH số “7” – 977m đến trụ tiêu số “9” + 32m.

- Đoạn luồng Kênh Tắt : Từ trụ tiêu số “11” + 692m đến trụ tiêu số “19” – 424m).

- Đoạn Kênh Quan Chánh Bố: Từ trụ tiêu số “21” – 486m đến trụ tiêu số “39” + 600m.

- Đoạn luồng sông Hậu : Từ trụ tiêu số “39” + 600m đến phao BHHH số “41” – 176m

  1. Thời gian thi công: Dự kiến 150 ngày kể từ ngày 30/5/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu khi qua các khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công, đơn vị điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHToàn

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Cảnh báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 70.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ