Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:   90 /TBHH-TCTBĐATHHMN      Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

BĐH – 03 – 2020.

- Vùng biển: tỉnh Bình Định.

- Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

- Đoạn cạn: Các đoạn cạn nạo vét luồng hàng hải Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên danh Công ty TNHH MTV Long Hải – Công ty TNHH MTV Minh Linh sẽ tiến hành thi công Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019 chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan mở đáy, tàu kéo và tàu hút tự hành.
  2. Vị trí đổ chất nạo vét: Khu du lịch sinh thái và Biệt thự Đầm Thị Nại.
  3. Khu vực nạo vét:
    • Đoạn 1: Từ đầu tuyến luồng đến phao số “7”.
    • Đoạn 2: Từ phao số “7” đến vũng quay tàu.

+ Khu vực 1: Từ phao số “7” đến cảng Thị Nại.

+ Khu vực 2: Từ cảng Thị Nại đến vũng quay tàu.

  1. Thời gian thi công: Dự kiến 60 ngày kể từ ngày 16/5/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Quy Nhơn qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công, đơn vị điều tiết để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam:

– Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BH 01”, “BH 02” phục vụ thi công xây dựng dự án khu bến cảng tổng hợp Định An

TBHH về việc Thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “32” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải