Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 06/TBHH-TCTBĐATHHMN      Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 01 năm 2020

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

HCM – 02 – 2020

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Đoạn cạn: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, Phao BHHH số “58”, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ2.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Trục vớt Song Thương  sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019 chi tiết như sau:

 1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan mở đáy, tàu kéo và tàu hút xén thổi.
 2. Vị trí đổ chất nạo vét: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 3. Khu vực nạo vét:
  • Khu vực 1: đoạn cạn vịnh Gành Rái (từ thượng lưu phao BHHH số “8” + 1860m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến hạ lưu phao BHHH số “2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu – 400m).
  • Khu vực 2: đoạn cạn Kervella (đối diện phao BHHH số “28”) từ thượng lưu phao BHHH số “31B” + 230m đến hạ lưu phao BHHH số “30” – 560m).
  • Khu vực 3: đoạn cạn phao số BHHH số “58”.
  • Khu vực 4: đoạn cạn phao BHHH số “71” – ĐT83 (từ phao BHHH số “73” đến đăng tiêu “83”).
  • Khu vực 5: đoạn cạn Mũi L’est (từ đăng tiêu số “35” đến đăng tiêu số “42”).
  • Khu vực 6: đoạn cạn Propontis (từ thượng lưu đăng tiêu số “41” – 370m đến phao BHHH số “37A”).
  • Khu vực 7: đoạn cạn vũng quay tàu VQ2 (đối diện kênh Tẻ).
 1. Thời gian thi công: Dự kiến 60 ngày từ ngày 18/01/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công, đơn vị điều tiết để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam:

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng các phân đoạn từ 09 đến 17 và từ 01 đến 07

Độ sâu vùng nước trước cảng Phú Mỹ trên sông Thị Vải

Về thông số độ sâu khu nước trước cảng và khu nước tiếp giáp luồng của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Độ sâu vùng nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc