Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  178/TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

VTU – 56 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh

Căn cứ Văn bản số 3331/BTL-TM ngày 11/8/2020 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 về việc công bố thông báo hàng hải thi công nạo vét duy tu vùng nước Lữ đoàn 171 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Bộ Tư lệnh Vùng 2 sẽ tiến hành thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10023’36,41”N 107005’51,38”E 10023’32,74”N 107005’57,83”E
B 10023’37,52”N 107005’50,23”E 10023’33,85”N 107005’56,68”E
C 10023’42,04”N 107005’54,29”E 10023’38,36”N 107006’00,74”E
H1 10023’39,78”N 107005’56,16”E 10023’36,11”N 107006’02,61”E
E 10023’37,42”N 107005’53,86”E 10023’33,75”N 107006’00,31”E
F 10023’37,84”N 107005’53,44”E 10023’34,16”N 107005’59,88”E
I 10023’39,34”N 107005’54,85”E 10023’35,66”N 107006’01,29”E
K 10023’39,64”N 107005’54,52”E 10023’35,96”N 107006’00,97”E
  1. Vị trí đổ thải, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10015’08,8’’N 107013’48,4’’E 10015’05,1”N 107013’54,8”E
2 10015’08,8’’N 107013’58,8’’E 10015’05,2”N 107014’05,2”E
3 10014’58,6’’N 107013’58,8’’E 10014’54,9”N 107014’05,2”E
4 10014’58,5’’N 107013’48,4’’E 10014’54,9”N 107013’54,9”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Sà lan tự hành, máy đào gầu dây và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: Kể từ ngày 12/8/2020 đến ngày 27/9/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh, Vũng Tàu – Thị Vải, lưu ý tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng 2(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng Total Gas Cần Thơ của Công ty TNHH Total Gas Cần Thơ

Độ sâu khu nước trước Cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép