Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 131/TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  BTN – 08 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Đơn đề nghị số 12/ĐĐN-CTTNHHTMTT ngày 17/6/2019 của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tâm về việc thông báo hàng hải thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Văn bản số 1716/CHHVN-PC ngày 21/5/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu thuyền vận chuyển bùn, cát Dự án, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tâm sẽ tiến hành thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, chi tiết như sau:

  1. Khu vực hoạt động chuyển tải: Vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Khu vực hoạt động chuyển tải 10033’30,0”N 107036’20,0”E

(Tọa độ do Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tâm cung cấp).

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 30/11/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận qua khu vực thi công, neo đậu chuyển tải nêu trên, lưu ý tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải.

 Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tâm./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia và tuyến luồng Tắt Cua

Về việc hoàn thành lai dắt tàu Trung Nguyên 05 ra khỏi vị trí mắc cạn trên luồng Định An – Cần Thơ

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Gas PVC Phước Thái

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ