Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  31/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 01 – 2020

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Định
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Đơn đề nghị số 12/2020-QH ngày 09/3/2020 của Công ty TNHH Quỳnh Hưng về việc thông báo hàng hải thi công công trình thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Quỳnh Hưng sẽ tiến hành thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công thanh thải chướng ngại vật và tập kết vật liệu:

- Khu vực thi công thanh thải chướng ngại vật, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Q1 13046’02,36”N 109014’57,07”E 13045’58,64”N 109015’03,57”E
Q2 13045’59,11”N 109015’00,80”E 13045’55,39”N 109015’07,30”E
Q3 13046’02,76”N 109015’04,12”E 13045’59,04”N 109015’10,61”E
Q4 13046’06,00”N 109015’00,39”E 13046’02,29”N 109015’06,89”E

- Vị trí tập kết vật liệu thanh thải: Tại khu đất phía sau Tân cảng Quy Nhơn.

  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đào gầu dây (Xáng cạp), sà lan và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: Dự kiến từ 11/3/2020 đến 11/4/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn qua khu vực thi công nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và đơn vị điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Quỳnh Hưng./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới các tiêu báo hiệu hàng hải số “24”, “25”, “26”, “31”, “33”, “34” thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Kiềm

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải: Độ sâu luồng An Thới

Thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam