Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″ báo hiệu khu vực thi công nạo duy tu nạo vét duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    197/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″ báo hiệu khu vực thi công nạo duy tu nạo vét duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

CMU-TG- 04-2021

Vùng biển: Cà Mau.

Tên luồng: Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″.

 

Căn cứ công văn số 2866/CHHVN-KCHTHH ngày 20/7/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thiết lập báo hiệu hàng hải giới hạn khu vực thi công nạo vét duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề;

Căn cứ đề nghị công bố Thông báo hàng hải của Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Hải quân tại văn bản số 9912/TM-CB ngày 14/7/2021 về việc công bố thông báo hàng hải “Hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ dự án ĐTXD doanh trại Lữ đoàn tàu chiến đấu 175 và Căn cứ bảo đảm KT-HC tại Năm Căn thuộc Vùng 5/QCHQ (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-CVHHKG ngày 27/5/2021 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông;

Căn cứ Báo cáo số 591/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 11/7/2021 của Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ về việc thiết lập hoàn thành 02 phao BHHH chuyên dùng “NC1”, “NC2” phục vụ thi công Dự án ĐTXD doanh trại Lữ đoàn tàu chiến đấu 175 và Căn cứ bảo đảm KT-HC tại Năm Căn thuộc Vùng 5/QCHQ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″ với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000. Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“NC1” 08042’16,32”N 105016’32,99”E 08042’12,67”N 105016’39,39”E
“NC2” 08044’46,26”N 105013’37,19”E 08044’42,62”N 105013’43,59”E

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công nạo duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

- Đặc tính nhận biết ban ngày:

+ Hình dạng:                    Hình tháp;

+ Màu sắc:              Toàn thân màu vàng;

+ Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

+Số hiệu:                “NC1”, “NC2″ màu đỏ trên nền vàng.

- Đặc tính nhận biết ban đêm:

Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18 giây.

- Tầm hiệu lực:       2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình ra, vào luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề khi đi qua khu vực thi công nạo vét duy tu đã được đánh dấu bằng các báo hiệu hàng hải trên tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết trên hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Bộ Tham mưu – Bộ Tư lệnh Hải quân (1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Chim Sáo và mỏ Dừa ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” “H3” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP101 đến KP106.515 thuộc đường ống dẫn khí BH-LH năm 2020

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Gành Đèn