Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SH1”, “SH2”, “SH3” báo hiệu khu vực thi công và khu vực nhận chìm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  22 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng  “SH1”, “SH2”,  “SH3”  báo hiệu khu vực thi công và khu vực nhận chìm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021

TVH – TG – 19 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SH1”, “SH2”, “SH3”

Căn cứ Văn bản số 612/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 22/6/2022 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thiết lập hoàn thành 03 phao báo hiệu phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021; báo cáo tọa độ phao số 22.06.1/QMC-2022 ngày 22/6/2022 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng  “SH1”, “SH2”,  “SH3” báo hiệu khu vực thi công và khu vực nhận chìm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021 với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“SH1” 09036’46,45” N 106016’14,78” E 09036’42,79” N 106016’21,19” E
“SH2” 09033’04,91” N 106032’17,36” E 09033’01,24” N 106032’23,77” E
“SH3” 09025’45,76” N 106036’48,90” E 09025’42,10” N 106036’55,31” E

Đặc điểm nhận biết:

  1. Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SH1”, “SH2”:

- Vị trí thiết lập: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công nạo vét duy tu, đánh dấu hai đầu khu vực thi công trình

1.1 Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hính dáng: Hình tháp

- Màu sắc: Toàn thân phao màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ X màu vàng

- Số hiệu: Kẻ chữ “SH1”, “SH2”, màu đỏ

- Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mực nước

1.2 Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 3600

- Chiều cao tâm sáng: 3,9 m tính đến mực nước

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,74

  1. Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SH3”:

- Vị trí thiết lập: Vị trí tâm đổ đất nạo vét thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021

- Tác dụng: Báo hiệu vị trí tâm khu vực nhận chìm vật chất nạo vét

2.1 Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hính dáng: Hình tháp

- Màu sắc: Toàn thân phao màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ X màu vàng

- Số hiệu: Kẻ chữ “SH3”, màu đỏ

- Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mực nước

2.2 Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 3600

- Chiều cao tâm sáng: 3,9 m tính đến mực nước

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t =0,74

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên vùng biển tỉnh Trà Vinh và trên luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải  và chấp hàng chỉ dẫn của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu, tránh trú bão tại khu vực luồng Vũng Tàu – Thị Vải do Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quản lý

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng dầu 15.000DWT của Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Về việc va chạm giữa sà lan chở Container và tàu THANH HẢI 18 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô