Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đại Lãnh – tỉnh Phú Yên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:  223/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đại Lãnh - tỉnh Phú Yên

PYN - TG - 05 - 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Phú Yên.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Đại Lãnh.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên đỉnh 87,4m Mũi Đại Lãnh, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đại Lãnh 12o53’51,2″N 109o27’19,2″E 12o53’47,5″N 109o27’25,6″E
 • Tác dụng: Giúp cho các tàu thuyền, phương tiện thủy định hướng hoạt động trên biển và xác định vị trí khi hoạt động trên vùng biển Phú Yên;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối lập;
 • Màu sắc: Tháp đèn màu xám sẫm, công trình màu vàng;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ:        113,0m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:      25,6m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình tháp đèn: 4,5m;

 • Tầm nhìn địa lý: 27,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (3), chu kỳ 15,0 giây;

0,06s + 2,44s + 0,06s + 2,44s + 0,06s + 9,94s=15,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3100;
 • Chiều cao tâm sáng: 110m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 23,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải VTU – 22 – 2015

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo