Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Lớn – tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 229/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Lớn -  tỉnh Khánh Hòa

KHA - TG - 16 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Khánh Hòa.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Lớn.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Đặt phía đông đảo Hòn Lớn, thuộc cụm đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Lớn 12o11’43,4″N 109o19’56,7″E 12o11’39,7″N 109o20’03,1″E
 • Tác dụng: Đèn độc lập, hỗ trợ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển tỉnh Khánh Hòa định hướng và xác định vị trí;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Màu đen, trắng xen kẽ.
 • Kích thước:

+ Chiều cao công trình:16m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình: 3,0m;

 • Tầm nhìn địa lý: 24,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (3), chu kỳ 10,0 giây;

0,039s + 1,627s + 0,039s + 3,294s + 0,039s + 4,962s = 10,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 102m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 22,1 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu báo hiệu C1C2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Thiết lập mới phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn