Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Rí – tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 216/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Rí -  tỉnh Bình Thuận

BTN - TG - 11 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Phan Rí.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm tại bờ Đông cửa Phan Rí thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phan Rí 11o09’57,4″N 108o33’44,1″E 11o09’53,6″N 108o33’50,5″E
  • Tác dụng: Đèn báo cửa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển tỉnh Bình Thuận định hướng ra vào cửa Phan Rí.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Tháp đèn hình khối hộp.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 19,2m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:             16,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             6,2m.

  • Tầm nhìn địa lý: 13,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (4), chu kỳ 10,0 giây;

0,5s + 1,0s + 0,5s + 1,0s + 0,5s + 1,0s + 0,5s + 5,0s =10,0s

  • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 11,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu báo hiệu C1C2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Độ sâu các đoạn cạn luồng Vũng Tàu – Thị Vải