Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Triều Dương – tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 218/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Triều Dương -  tỉnh Bình Thuận

BTN - TG - 14 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Triều Dương.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm ở bãi cạn trước cảng Phú Quý, nơi có cao độ + 1,5m tính đến mức nước “0 Hải đồ”.

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Triều Dương 10o30’03,3″N 108o57’05,0″E 10o29’59,5″N 108o57’11,4″E
 • Tác dụng: Báo hiệu cảng Phú Quý, hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ.
 • Màu sắc: Tháp đèn vạch ngang màu đỏ – trắng xen kẽ.
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 11,5m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:             10m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             1,5m đối với tháp đèn;

 • Tầm nhìn địa lý: 11,7 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;

0,5s + 1,5s + 0,5s + 2,5s + 0,5s + 4,5s=10,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 11,5m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 10,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng 70.000DWT và Bến Sà lan 1.500 – 2.500DWT – cảng PTSC Phú Mỹ

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 2A, 3A, 4A và 1B của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè