Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 26 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ TTLSH_1812_01 đến TTLSH_1812_12, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 12 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

 1. Đoạn 1 – Đoạn luồng biển: đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) có chiều dài 7,7km như sau:
 • Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ phao báo hiệu hàng hải số “1” đến khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”, có chiều dài 6,4km, chiều rộng luồng nhỏ nhất 80m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn 2,3m nằm sát biên luồng phải, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 3,1m trở lên.

Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn 2 – đoạn luồng Kênh Tắt: từ đê biển Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) đến Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt có chiều 8,7km, chiều rộng 85m như sau:
 • Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu đăng tiêu số “15” + 800m đến đến Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt có chiều dài khoảng 2,8km, sâu nhỏ nhất trong dải cạn 4,4m, lấn luồng xa nhất khoảng 20m.
 • Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu đăng tiêu số “22” – 500m đến đến Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt có chiều dài khoảng 0,7km, sâu nhỏ nhất trong dải cạn 4,8m, lấn luồng xa nhất khoảng 40m.
 • Xuất hiện điểm cạn 5,6m tại vị trí có tọa độ như sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,6 09036’18,7”N 106028’48,0”E 09036’15,1”N 106028’54,4”E
6,3 09034’29,4”N 106030’53,7”E 09034’25,8”N 106031’00,2”E
6,2 09034’52,1”N 106030’27,9”E 09034’48,5”N 106030’34,4”E
6,4 09034’50,4”N 106030’26,2”E 09034’46,8”N 106030’32,6”E

Ngoài các điểm cạn, dải cạn nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn 3 – đoạn luồng sông Hậu: từ Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt đến Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao “46”) có chiều dài 20,0km như sau:
 • Đoạn từ Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt đến hạ lưu đăng tiêu số “25” – 360m, chiều dài khoảng 6,5km, độ sâu nhỏ nhất 5,5m nằm sát biên luồng, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 6,5m trở lên.
 • Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu đăng tiêu số “25” – 360m đến Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao “46”), chiều dài khoảng 13,5km, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 0,4m nằm sát biên luồng phải đối diện phao báo hiệu hàng hải số “44A”, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 3,3m trở lên.

Ngoài các điểm cạn, dải cạn nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn 4 – đoạn luồng sông Hậu: từ Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao “46”) đến thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “57” “64” (khu vực giao với luồng hàng hải Định An – sông Hậu) có chiều dài 16,2km chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất là 95m như sau:
 • Xuất hiện các điểm cạn 5,6m; 6,3m; 6,4m tại vị trí có tọa độ như sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,6 09036’43,8”N 106016’43,2”E 09036’40,1”N 106016’49,6”E
6,3 09036’43,0”N 106016’43,0”E 09036’39,3”N 106016’49,5”E
6,4 09036’47,9”N 106016’30,0”E 09036’44,3”N 106016’36,4”E
6,4 09037’05,6”N 106015’57,7”E 09037’01,9”N 106016’04,1”E
6,3 09037’08,1”N 106015’53,4”E 09037’04,4”N 106015’59,9”E
6,3 09037’09,4”N 106015’51,2”E 09037’05,7”N 106015’57,7”E
6,4 09037’10,4”N 106015’49,1”E 09037’06,8”N 106015’55,5”E
6,4 09037’38,1”N 106015’05,7”E 09037’34,4”N 106015’12,2”E

Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Khu nước tránh tàu: trong phạm vi các khu tránh tàu có chiều dài 600m, chiều rộng 50m như sau:

- Khu tránh tàu 1 tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu số “19”, “24”: Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,3m trở lên.

- Khu tránh tàu 2 tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu số “29”, “34” đến cặp đăng tiêu số “31”, “36”: Độ sâu nhỏ nhất đạt 1,8m trở lên.

 1. Chướng ngại vật trên luồng:

- Các đáy cá di động xuất hiện rải rác trên đoạn luồng trong khu vực từ ngã ba kênh Tắt đến đăng tiêu “27”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn, Lưu ý các điểm cạn, dải cạn và chướng ngại vật nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Bắn đạn thật trên biển, khu vực biển Hòn Đồ, ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông