Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

TVH – 05 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 305/BC-XNKSHHMN ngày 27/3/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1703-01 đến ĐCĐA_1703-12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 3 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vị đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài 17,2km, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “8”, chiều dài khoảng 7,8km:
  • Xuất hiện dải cạn kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “6”+ 600m đến hạ lưu phao BHHH số “5” – 450m có chiều dài khoảng 0,33km, lấn luồng xa nhất 7m, độ sâu nhỏ nhất 2,0m nằm rải rác.
  • Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt từ 2,3m trở lên.
  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “8” đến phao BHHH số “10” có chiều dài khoản 2,0km:
  • Xuất hiện dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “8” + 670m đến hạ lưu phao BHHH số “7” – 260m có chiều dài khoảng 0,7km, độ sâu nhỏ nhất là 1,7m.
  • Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 2,0m trở lên.
  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “10” đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 7,4km:
  • Xuất hiện rải rác các điểm cạn có độ sâu 2,8m; 2,9m tại vị trí có tọa độ như sau:
Điểm độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2,8 09027’02,8”N 106025’48,4”E 09026’59,2”N 106025’54,8”E
2,8 09027’02,6”N 106025’48,2”E 09026’58,9”N 106025’54,6”E
2,8 09027’03,3”N 106025’47,3”E 09026’59,6”N 106025’53,7”E
2,9 09027’02,3”N 106025’48,0”E 09026’58,7”N 106025’54,4”E
2,9 09027’03,0”N 106025’47,0”E 09026’59,4”N 106025’53,5”E
2,9 09027’02,8”N 106025’46,9”E 09026’59,1”N 106025’53,3”E
  • Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt từ 3,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, lưu ý các khu vực cạn và điểm cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “2”, “3”, “4” thuộc nhánh phía Bắc luồng hàng hải Nha Trang

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh