Thứ bảy, 11/07/2020

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 09 năm 2019

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
28/02/2019 20 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2018 2019 2020

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2018 2019 2020
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV