Thứ hai, 03/10/2022

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 35 năm 2021

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
03/09/2021 134 VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2020 2021 2022

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2020 2021 2022
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV