[100-CV/BTGĐU] V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)

[73-HD/BTGĐU] Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022)

[72-HD/BTGĐU] Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

[03-KH/BTGĐU] Kế hoạch Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023

[56-BC/BTGĐU] Báo cáo Công tác Tuyên giáo tháng 11 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022

[55-BC/BTGĐU] Báo cáo Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

[503-CV/ĐU] V/v triển khai Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư