[1994-PC/ĐU] Vv tạm hoãn sinh hoạt chi bộ, đại hội và giản lược nội dung điều hành đại hội

[1993-PC/ĐU] Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 10/CT-TW của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2019

[1992-PC/ĐU] Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019

[430-CV/ĐU] Vv tuyên truyền văn bản số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg

[429-CV/ĐU] vv tuyên truyền Hướng dẫn 03-HD/TW một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

[428-CV/ĐU] Vv tuyên truyền QĐ số 447/QĐ-TTg về công bố dịch Covid 19

[10-HD/ĐU] Hướng dẫn 1 số nội dung cần tiếp tục thực hiện trong công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025