Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 288/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

­­

TVH – 24 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 360/CV/2019 ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu neo đậu, chuyển tải tại Duyên Hải tỉnh Trà Vinh và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 09030’38,0”N 106037’08,9”E 9030’34,3”N 106037’15,4”E
S2 09028’59,0”N 106035’50,0”E 9028’55,3”N 106035’56,4”E
S3 09029’32,9”N 106035’08,0”E 9029’29,3”N 106035’14,4”E
S4 09031’11,0”N 106036’19,9”E 9031’07,3”N 106036’26,4”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 16,0m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu SM/KS-01 tỷ lệ 1/1000, sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu SM/KS-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2019.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai ([1])./.
Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Trần Đức Thi

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp