Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước phía trước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước phía trước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh

­­

HCM – 10 – 2019

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 31/CV-DONAC ngày 25/3/2019 của Công ty Cổ phần Tấm lợp – vật liệu xây dựng Đồng Nai đề nghị thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước phía trước cầu cảng 30.000DWT - Cảng xi măng Công Thanh, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10039’06,8”N 106048’36,9”E 10039’03,2”N 106048’43,4”E
KN2 10039’06,3”N 106048’39,5”E 10039’02,6”N 106048’45,9”E
KN3 10038’59,5”N 106048’41,8”E 10038’55,8”N 106048’48,3”E
KN4 10038’57,6”N 106048’40,1”E 10038’53,9”N 106048’46,6”E
  • Độ sâu đạt 12,0m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật phía trước cầu cảng 30.000DWT – Cảng xi măng Công Thanh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 1803/2019/BCKS kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu KS-01tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Hoàng Hà đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Tấm lợp – vật liệu xây dựng Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Tọa độ hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc khảo sát ROV tuyến ống khí 26” NCS2-GĐ1 năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu cảng container quốc tế SP-SSA (SSIT)