Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT.

HCM – 55- 2015

Vùng biển:      TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:       Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ văn bản số 153/SPCT.15 ngày 21/12/2015 của Công ty Cảng Container trung tâm Sài Gòn (SPCT) về việc thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng SPCT và báo cáo kỹ thuật số 1216/BC-XNKSHHMN ngày 22/12/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SPCT_1512, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng SPCT được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV1 10038’25,1” N 106045’39,5” E 10038’21,4” N 106045’45,9” E
NV2 10038’31,7” N 106045’24,4” E 10038’28,1” N 106045’30,9” E
NV3 10038’34,2” N 106045’24,2” E 10038’30,5” N 106045’30,6” E
NV4 10038’26,5” N 106045’41,5” E 10038’22,9” N 106045’47,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV3 10038’34,2” N 106045’24,2” E 10038’30,5” N 106045’30,6” E
NV4 10038’26,5” N 106045’41,5” E 10038’22,9” N 106045’47,9” E
A1 10038’28,1” N 106045’43,7” E 10038’24,4” N 106045’50,1” E
NV7 10038’35,2” N 106045’24,1” E 10038’31,5” N 106045’30,5” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.


Những thông báo khác

Phạm vi độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT thuộc PVOIL Miền Đông

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý

Về việc triển khai dự án khảo sát và sửa chữa 09 clamp trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

Về khu vực biển bị hạn chế: Diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải Quân