Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

KHA – 01 – 2011

– Vùng biển: tỉnh Khánh Hoà.

Căn cứ báo cáo khảo sát địa hình và bình đồ đo sâu ký hiệu CA_VP_1202; VQ1VP_1202_01, VQ1VP_1202_02; VQ2_VP_1202 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật ký hiệu RQ_VQVP_1202, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 4/2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

Hệ tọa độ VN – 2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

10

109°17’59”7 E

12°29’58”7 N

109°18’06”2 E

12°29’55”0 N

11

109°17’59”9 E

12°29’58”2N

109°18’06”6 E

12°29’54”5N

12

109°18’01”9 E

12°29’57”3 N

109°18’08”4 E

12°29’53”6 N

13

109°18’08”4 E

12°29’59”7 N

109°18’16”9 E

12°29’56”0 N

14

109°18’09”7 E

12°30’02”4 N

109°18’16”2 E

12°29’58”7 N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 10,0m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Ñieåm

Hệ tọa độ VN – 2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

5

109°18’00”3 E

12°30’03”6 N

109°18’06”8 E

12°29’59”9 N

6

109°18’07”7 E

12°30’04”2N

109°18’14”2 E

12°30’00”4N

7

109°18’10”6 E

12°30’01”9 N

109°18’17”1 E

12°29’58”2 N

8

109°17’59”3 E

12°30’00”9 N

109°18’05”8 E

12°29’57”2 N

9

109°17’59”2 E

12°30’02”3 N

109°17’05”7 E

12°29’58”6 N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 17,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

   Hệ tọa độ VN – 2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

1

109°17’51”2 E

12°30’08”5 N

109°17’57”7 E

12°30’04”8 N

2

109°17’55”5 E

12°30’04”9N

109°18’02”0 E

12°30’01”2N

3

109°18’06”0 E

12°30’05”8 N

109°18’12”5 E

12°30’02”1 N

4

109°18’09”6 E

12°30’10”0 N

109°18’16”1 E

12°30’06”3 N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 17,7m trở lên.

4. Trong phạm vi khảo sát khu nước vũng quay tàu VQ1 thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Ñieåm

  Hệ tọa độ VN – 2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

1

109°17’51”2 E

12°30’08”5 N

109°17’57”7 E

12°30’04”8 N

2

109°17’55”5 E

12°30’04”9N

109°18’02”0 E

12°30’01”2N

3

109°18’06”0 E

12°30’05”8 N

109°18’12”5 E

12°30’02”1 N

4

109°18’09”6 E

12°30’10”0 N

109°18’16”1 E

12°30’06”3 N

VQ1-1

109°18’09”7 E

12°30’21”3 N

109°18’16”2 E

12°30’17”6 N

VQ1-2

109°17’51”2 E

12°30’21”4 N

109°17’57”7 E

12°30’17”7 N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 17,7m trở lên.

5. Trong phạm vi khảo sát khu nước vũng quay tàu VQ2 thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đuợc giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

   Hệ tọa độ VN – 2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

VQ2-1

109°18’09”0 E

12°30’12”8 N

109°18’15”5 E

12°30’09”1 N

VQ2-2

109°18’14”4 E

12°30’12”8N

109°18’20”9 E

12°30’09”1N

VQ2-3

109°18’19”9 E

12°30’12”7 N

109°18’26”4 E

12°30’09”0 N

VQ2-4

109°18’19”8 E

12°30’03”7 N

109°18’26”3 E

12°30’00”0 N

VQ2-5

109°18’14”9 E

12°30’01”9 N

109°18’21”4 E

12°29’58”2 N

7

109°18’10”6 E

12°30’01”9 N

109°18’17”1 E

12°29’54”5 N

VQ2-6

109°18’08”9 E

12°30’07”4 N

109°18’15”4 E

12°30’03”7 N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 16,6m trở lên.

6. Trong phạm vi khảo sát, rà tìm chướng ngại vật được khống chế bởi những điểm có toạ độ trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Về khu vực biển hạn chế lưu thông hàng hải tại vùng biển tỉnh Cà Mau

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Hoạt động khảo sát địa chấn nông và địa chất công trình dầu khí tại lô 114

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 04 bến phao của Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam