Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam

VTU  –  17 – 2021

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 560/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 27/4/2021 của Công ty TNHH Logistics Dolphin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Vũng Tàu, Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Căn cứ Công văn số 1623/CVT-HTKN ngày 19/4/2021 của Cục Viễn thông – Bộ Thông tin truyền thông về việc cho phép tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C trong vùng biển Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Logistics Dolphin sử dụng tàu C/S Teneo vào sửa chữa cáp C2C, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tọa độ sửa chữa:

- Tọa độ sửa chữa: 07030.0020’ N – 10906.2020’ E (hệ tọa độ WGS-84)

(Số liệu tọa độ do Công ty TNHH Logistics Dolphin cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu C/S Teneo như sau:

- Tên tàu: Teneo.

- Quốc tịch: Indonesia

- Kích thước: Chiều dài lớn nhất 81,0m; chiều rộng lớn nhất 14,0m.

- Hô hiệu: YCQE2.

- Số IMO: 9019602.

- Màu sắc: Xanh, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 02/5/2021 đến ngày 05/5/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu C/S Teneo có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Logistics Dolphin (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn

Về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai