Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

                                  THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2” luồng Sài Gòn

- Vũng Tàu

HCM -TG – 45 – 2011

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Chập tiêu “K1K2”.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN – 2000

Hệ HN -72

Hệ WGS – 84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“K1”

106051’42”0E

10037’12”9N

106051’46”8E

10037’10″6N

106051’48″5E

10037’09″2N

“K2”

106051’45”4E

10037’11”0N

106051’50”2E

10037’08”7N

106051’51”9E

10037’07”3N

Căn cứ công văn số 337/BC-MSCES, ngày 16/11/2011 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục tiêu báo hiệu hàng hải “K1” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chập tiêu báo hiệu hàng hải “K1K2” luồng Sài Gòn – Vũng tàu đã được phục hồi hoạt động từ ngày 16/11/2011 theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 12/11/2011 hết hiệu lực.

Những thông báo khác

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “3” tại đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Về việc ghe gỗ bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải VTU – 22 – 2015