Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 128/TBHH-TCTBĐATHHMN             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa

KHA – TG – 11 – 2019

- Vùng biển:      Tỉnh Khánh Hòa

- Tên luồng:      Luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành

- Tên báo hiệu:   “1”, “2”, “3”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 18/CV-XTKH ngày 17/6/2019 của Công ty Cổ phần Xuân Thành Khánh Hòa về việc thông báo hàng hải thiết mới lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa và xét đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 12030’53,92”N 109015’33,01”E 12030’50,20”N 109015’39,47”E
“2” 12030’55,36”N 109015’14,93”E 12030’51,64”N 109015’21,39”E
“3” 12030’48,17”N 109015’02,06”E 12030’44,45”N 109015’08,52”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao báo hiệu phía phải luồng số “1”, “3”.
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Toàn thân sơn màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “1”, “3”, màu trắng.
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 1,5 hải lý.
 1. Phao báo hiệu phía trái luồng số “2”.
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 1,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas PVC Phước Thái

Về việc hoạt động của tàu Nile River phục vụ thi công dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” thuộc công trình xây dựng bến tàu Trần Đề – Sóc Trăng

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2