Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của khu nước trước bến số 1 Cảng Quy Nhơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 100/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  12 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật của khu nước trước bến số 1 Cảng Quy Nhơn

BĐH – 04 – 2023

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Đơn đề nghị số 475/QNP-ĐT nhận ngày 08/5/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước bến số 1 Cảng Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 cảng Quy Nhơn như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 1 Cảng Quy Nhơn, được giới hạn bởi các điểm
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
K1 13˚46’48,8″N 109˚14’40,7″E 13˚46’45,1″N 109˚14’47,1″E
K2 13˚46’50,2″N 109˚14’42,7″E 13˚46’46,5″N 109˚14’49,2″E
A2 13˚46’55,9″N 109˚14’38,5″E 13˚46’52,2″N 109˚14’45,0″E
A1 13˚46’54,5″N 109˚14’36,5″E 13˚46’50,7″N 109˚14’43,0″E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,0 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu CQN_2304 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chượng ngại vật ký hiệu RA_CQN_2304 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV VII;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P. ATHH­Nhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 109

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan OCEAN GENERAL