Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

KHA-03- 2012

Vùng biển:  Khánh Hòa

Tên luồng:   Đầm Môn

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 547/BCKT-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐM_1206_01 đến ĐM_1206_03 tỷ lệ 1/10.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6/2012;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Đầm Môn có chiều dài toàn tuyến 16,5 km từ phao số “0” đến cảng Đầm Môn như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 200 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải Đồ” đạt 15,0 m.

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI

Các phương tiện hành thủy trên luồng Đầm Môn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 30.000 DWT – Bến cảng Xi măng Công Thanh của Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

Về việc sửa chữa tuyến cáp C2C, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu