Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:196/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

TVH – 11 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu ĐTHT_ĐA_2107, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ được giới hạn bởi đường tròn đường kính 3704 m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 09028’48,3”N 106031’42,1”E 09028’44,6”N 106031’48,6”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 5,8 m trở lên nằm sát biên khu vực đón trả Hoa tiêu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cảng vụ Hàng hải An Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHH Nhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng hàng hải từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia, tuyến luồng hàng hải Tắt Cua và luồng hàng hải Gò Gia

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa