Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

KHA – 05 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu NT_1903_01, NT_1903_02, NT_1903_03  tỷ lệ 1/5.000 và CNT_1903 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Nha Trang được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải có chiều dài khoảng 11,0km, chiều rộng 200m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

- Luồng Bắc Nha Trang (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “2”) chiều dài 4,1km: độ sâu đạt từ 9,9 m trở lên.

- Luồng Nam Nha Trang (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “4”) chiều dài 6,9km: độ sâu đạt từ 10,6m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Nha Trang được giới hạn hai đầu từ phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng Bắc Nha Trang đến phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng Nam Nha Trang, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 7,9m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Nha Trang căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHH­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “55” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải