Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu vũng quay tàu và khu nước bến phao neo cảng Xăng dầu Vũng Rô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 170/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  5 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu vũng quay tàu và khu nước bến phao neo cảng Xăng dầu Vũng Rô

PNY – 02 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1478/XDDKPY-VR ngày 31/7/2020 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu vũng quay tàu và khu nước bến phao neo cảng Xăng dầu Vũng Rô; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 808/BC-XNKSHHMN ngày 27/7/2020, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDVR_2007, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7/2020,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu vũng quay tàu và khu nước bến phao neo cảng Xăng dầu Vũng Rô, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 12052’02,4” N 109024’03,3” E 12051’58,7” N 109024’09,8” E
A2 12052’04,8” N 109024’08,6” E 12052’01,1” N 109024’15,0” E
A3 12052’01,9” N 109024’09,9” E 12051’58,2” N 109024’16,4” E
A4 12051’59,5” N 109024’04,7” E 12051’55,8” N 109024’11,1” E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 4,6m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 200m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 12051’56,0” N 109024’08,9” E 12051’52,3” N 109024’15,4” E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,1m trở lên.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P.ATHH­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa biển.

Vị trí tàu CS. ASEAN EXPLORER sửa chữa tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo đậu, vũng quay trở tàu và tuyến luồng chuyên dùng Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng sà lan, khu nước kết nối ra luồng Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link Giai đoạn 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – tỉnh Bình Thuận