Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước Cảng Lafarge của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 284/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước Cảng Lafarge của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch

HCM – 65 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1819/SCCCNT ngày 18/12/2019 của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Lafarge, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LF_1912, tỷ lệ 1/500, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng Lafarge, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10038’56,8” N 106048’42,5” E 10038’53,2” N 106048’49,0” E
A2 10038’50,4” N 106048’44,8” E 10038’46,7” N 106048’51,2” E
A3 10038’44,6” N 106048’39,7” E 10038’40,9” N 106048’46,1” E
A4 10038’58,3” N 106048’34,7” E 10038’54,7” N 106048’41,1” E

- Xuất hiện điểm độ sâu 9,0m/số “0” Hải đồ nằm sát mép cầu, cách mép cầu khoảng 4,7m tại vị trí có tọa độ:

Điểm độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,0 10038’50,4” N 106048’44,7” E 10038’46,7” N 106048’51,2” E

- Ngoài điểm có độ sâu nên trên, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hòn Hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng chuyên dùng kho LPG của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000 DWT và cầu cảng 1.000 DWT – Bến cảng Mỹ Tho của Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho

Về độ sâu khu vực các bến phao BP4, BP5, BP8 và BP9 trên sông Soài Rạp