Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

KHA – 02 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ đơn đề nghị số 11b/CV-CT ngày 25/01/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Thuơng mại dịch vụ sản xuất Hồng Mộc đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 87/BC-XNKSHHMN, ngày 21/01/2017 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1.000, ký hiệu HM_1701_05, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/5.000 ký hiệu RA.HM_1701 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 1105305,2” N 10900749,9” E 1105301,5” N 10900756,3” E
KN2 1105306,7” N 10900750,5” E 1105303,0” N 10900756,9” E
KN3 1105303,8” N 10900758,2” E 1105300,1” N 10900804,6” E
KN4 1105302,3” N 10900757,6” E 1105258,6” N 10900804,0” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,4m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng PV Shipyard

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh

Thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng, tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải