Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

HCM – 49 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/CV-2017 ngày 3/8/2017 của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long; Báo cáo kết quả khảo sát số 07.24.1/BCKS-QMC-2017, ngày 2/8/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu HL_2407 tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét ký hiệu RQHL tỷ lệ 1/500  do Công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 8/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10037’57,3” N 106045’51,8” E 10037’53,7” N 106045’58,3” E
N2 10037’57,3” N 106045’53,5” E 10037’53,7” N 106045’60,0” E
N3 10037’58,0” N 106045’54,4” E 10037’54,3” N 106046’00,9” E
N4 10037’58,0” N 106045’58,2” E 10037’54,3” N 106046’04,7” E
N5 10037’55,0” N 106045’58,2” E 10037’51,3” N 106046’04,7” E
N6 10037’54,8” N 106045’58,4” E 10037’51,1” N 106046’04,8” E
N7 10037’54,0” N 106045’58,4” E 10037’50,3” N 106046’04,8” E
N8 10037’55,2” N 106045’54,4” E 10037’51,6” N 106046’00,9” E
N9 10037’56,3” N 106045’53,5” E 10037’52,6” N 106045’60,0” E
N10 10037’56,3” N 106045’51,8” E 10037’52,6” N 106045’58,3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,7m.

2. Trong phạm vi rà quét vùng nước trước bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng, bến phao BP 10.000DWT và vũng quay trở tàu – dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Độ sâu khu nước trước cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.